SOFT POWER OF ALBANIA IN THE DIPLOMATIC ACADEMY OF VIENNA

SOFT POWER OF ALBANIA IN THE DIPLOMATIC ACADEMY OF VIENNA

SOFT POWER OF ALBANIA was the theme of the lecture I was honored to hold on November 29, 2018, before about 50 students from 16 different countries of the world at the Vienna Diplomatic Academy. Through a conversation with a Power Point, attendees had the opportunity to pass visually as well as verbal explanations what is the best of Albanian people in the benefit of the cultural and historical heritage of mankind.

That Academy was founded in 1754 and is one of the world’s most prestigious institutions for postgraduate education of those aspiring to build their career in the diplomatic service.

The presentation was made based on the invitation extended by Ambassador Emil Brix, Director of the Academy, a prominent personality of Austrian politics, culture and diplomacy, ambassador to London and Moscow. With Brix we had a very friendly conversation about Austria’s relations with Albania and Kosovo.

Proud to be Albanian


SOFT POWER OF ALBANIA NË AKADEMINË DIPLOMATIKE TË VJENËS

SOFT POWER OF ALBANIA (Pushteti i Butë i Shqipërisë) ishte tema e leksionit që pata nderin të mbaja me datën 29 Nëntor 2018, përpara rreth 50 studentëve nga 16 vende të ndryshme të botës në Akademinë Diplomatike të Vjenës. Nëpërmjet të një bisede të ilustruar me një Power Point të pranishmit patën rastin të kalojnë në mënyrë vizuale si edhe me spiegime gojore atë çfarë është më e mira e popullit shqiptar në dobi të trashëgimisë kulturore dhe historike të njerëzimit.

Ajo Akademi është themeluar në vitin 1754 dhe është një nga institucionet më prestigjioze të botës për edukimin pasuniversitar të atyre që aspirojnë të ndërtojnë karrierën e tyre në shërbimin diplomatik.

Prezantimi u bë me ftesë të Ambasadorit Emil Brix, Drejtor i Akademisë, një personalitet i shquar i politikës, kulturës dhe diplomacisë austriake, ambasador në Londër dhe në Moskë. Me zotin  Brix patëm një bisedë shumë miqësore për mardhënjet e Austrisë me Shqipërinë dhe Kosovën.

Proud to be Albanian