Dhjetë hapa që ndërmori qeveria aktuale për të shpopulluar Shqipërinë

Dhjetë hapa që ndërmori qeveria aktuale për të shpopulluar Shqipërinë

Nga Mal Berisha – 27/06/2022


Botuar në Syri.netKy është një mesazh për të gjithë patriotët shqiptarë që duan të dinë se çfarë po ndodh në vendin tonë.

Secili është i lirë ta përkthejë dhe ta shpërndajë. Nuk përmban të drejtë autori.

Hapi nr. 1 – Manipulimi i zgjedhjeve:

Çdo keqbërje në Shqipëri rrjedh nga manipulimi i zgjedhjeve të qeverisë së Edi Ramës.

Hapi nr. 2 – Manipulimi i zgjedhjeve prodhon qeverisje të korruptuar.

Hapi nr. 3 – Një qeveri e korruptuar, për t’i hapur rrugën mosndëshkimit të vetvetes shkatërron sistemin e drejtësisë.

Hapi nr. 4 – Pasi sistemi i drejtësisë humbet pavarësinë e tij dhe vihet nën kontrollin e qeverisë, qeveria ka në dorë të bëjë çfarë të dojë.

Hapi nr. 5 – Tashmë, e lirë të bëjë çfarë të dojë, qeveria përfshihet në korrupsion masiv bruto dhe funksionon si një grup i organizuar kriminal duke përdorur Parlamentin dhe Këshillin e Ministrave si mburojë për të miratuar ligje dhe për të justifikuar të gjithë hajdutët që veprojnë në bashkëpunim dhe nën kujdesin e Kryeministrit.

Hapi nr. 6 – Tashmë qeveria apo ekzekutivi ka dalë jashtë kontrollit dhe ushqen ditë pas dite dhe pak nga pak krijimin e një autokrati që qëndron si një Kumbarë në krye të grupit të organizuar kriminal.

Hapi nr. 7 – Autokrati kontrollon gjithçka, legjislacionin, drejtësinë, biznesin dhe median, duke përdorur të metat e sistemit të dobët demokratik, që ai vetë e ka shkatërruar, si mjet për të arritur objektivat e tij. Demagogjinë dhe bashkëpunimin me kriminelët dhe grupet e organizuara kriminale ai e alternon me një grusht të hekurt duke frikësuar qytetarët e vendit të tij, duke u shfaqur si një sundimtar “modern”.

Hapi nr. 8 – Autokrati rrethohet me një grup të vogël oligarkësh, mbështetësish, PO burra e gra, dhe njerëz të korruptuar që kanë kontroll mbi paratë, drejtësinë, biznesin dhe median.

Hapi nr. 9 – Kur situata arrin në atë kulm, ai mbyll gjykatat, sulmon bizneset e mesme dhe hap rrugën për të krijuar një mjedis jo të gjallë për të gjithë kundërshtarët e tij. Si rrjedhojë, qytetarët e gjejnë emigracionin si të vetmen alternativë për të mbijetuar.

Hapi nr. 10 – Autokrati tani ka formësuar një vend me një sistem shëndetësie të korruptuar, një mjedis të shkatërruar arsimor dhe kulturor dhe kontrollin e drejtësisë si mjete të qeverisjes së vendit.

Pasoja është shpopullimi i vendit tonë të dashur, Shqipërisë.


(This is a message to all Albanian patriots who want to know what is happening in our country.
Each and everyone is free to translate and disseminate it. No copyright involved.)

TEN STEPS THAT THE CURRENT GOVERNMENT UNDERTOOK TO DEPOPULATE ALBANIA

Step nr.1 – Manipulation of elections:
Every wrongdoing in Albania derives from the manipulation and rigging of elections of Edi Rama’s government.

Step nr. 2 – Manipulation and rigging of the election produce corrupted governance.

Step nr. 3 – A corrupted government, to pave the way for non-punishment of itself destroys the justice system.

Step nr. 4 – Once the justice system loses its independence and is put under the government’s control, the government gets free hands to do whatever it wants.

Step nr. 5 – Now, free to do whatever it wants, the government gets involved in mass gross corruption and functions as an organized criminal group using the Parliament and the Council of Ministers as a shield to pass laws and justify all thieves who operate in collaboration and under the auspices of the Prime Minister.

Step nr. 6 – Now, the government or the executive branch is out of control and feeds day after day, and bit by bit the creation of an autocrat who stands on the top of the organized criminal group just like a goodfather.

Step nr. 7 – The autocrat controls everything, legislation, justice, business, and media, using the shortcomings of the weak democratic system, that he has himself destroyed, as a tool to reach his targets. He alternates the demagogy and collaboration with criminals and organized criminal groups with an iron fist intimidating the citizens of his country while showing himself as a “modern” ruler.

Step nr. 8 – The autocrat surrounds himself with a small group of oligarchs, supporters, yes men and women, and corrupt people who altogether have control over the money, justice, business, and media.

Step nr. 9 – When the situation reaches that peak, he closes the courts, attacks the medium-size businesses, and paves the way to create a non–living environment for all his opponents. As a result, the citizens find emigration as the only alternative to survive.

Step nr. 10 – The autocrat now has shaped a country with a corrupted health system, a destroyed educational and cultural environment, and control of justice as tools of ruling the country.

The aftermath is the depopulation of our beloved country Albania.