Rreth meje

Mal Berisha

Mal Berisha, KCFO, ka shërbyer si Ambasador i Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe, Irlandës së Veriut dhe Irlandës nga viti 2012 deri në vitin 2015. Më parë, Berisha ka shërbyer si Konsull i Përgjithshëm i Shqipërisë në Stamboll nga viti 1993-1997. Në vitin 1998, pas përfundimit të misionit në Turqi, ai iu bashkua Lidhjes Qytetare Shqiptaro Amerikane (LQSHA) e udhëhequr nga ish-kongresmeni, Hon. Joseph DioGuardi si dhe Federatës Pan – Shqiptare të Amerikës “VATRA”, duke kontribuar në përpjekjet e palodhura të shqiptaro-amerikanëve për të zgjidhur çështjen e Kosovës. Berisha u shfaq në televizionin amerikan si një ekspert dhe historian duke hedhur dritë për trajtimin e padrejtë që iu bëhej shqiptarëve në Kosovë dhe duke prezantuar para publikut amerikan këtë çështje. Në vitin 2000, Berisha iu bashkua Misionit të Kombeve të Bashkuara (UNMIK) në Kosovë, për të ndihmuar në ndërtimin e institucioneve demokratike. Pasi kaloi thuajse një dekadë në Kosovë, Berisha u kthye në Shqipëri, ku u emërua Drejtor i Përgjithshëm i Çështjeve Rajonale dhe Iniciativave në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Berisha ka diplomuar në Akademinë e Arteve të Shqipërisë. Jeta e tij ka qenë e lidhur ngushtë me jetën kulturore në Shqipëri. Ai është një studjues, historian dhe ka botuar një numër librash dhe artikujsh në lidhje me tema të ndryshme të historisë, kulturës dhe diplomacisë.

Librat e përkthyer përfshijnë;
“Shqipëria e Jugut ose Epiri i Veriut në Marrëdhëniet Ndërkombëtare Evropiane, 1912-1923.” shkruar nga Edith Pierpont Stickney e Universitetit Stanford të Kalifornisë;

“Shpëtim në Shqipëri”, shkruar nga Harvey Sarner, ku del në pah virtyti shqiptar i “Besës” dhe tregon historinë e hebrenjve të mbrojtur në Shqipëri – 100 për qind e hebrenjve të shpëtuar në vendin e tij.

Mal Berisha ka botuar edhe kë to libra: “Shqiptarët, Lisa mbi truallin Ilir”, një studim i plotë i artikujve të botuar në revistë n National Geographic Magazine të fokusuar mbi Shqipërinë dhe shqiptarët në një hark kohor prej mëse 100 vjet (2007);
“Shqiptarët, Europianët më të lashtë dhe më të rinj”. (2008);
“Amerikani Charles Telford Erickson, Një jetë kushtuar Shqipërisë” tre volume, (2012).
“Herman Bernstein, Ambasadori U.S në Shqipëri, 1930-1933” (dhjetor 2014),
Berisha prezantoi librin e tij të parë në gjuhën angleze në Manhattan në Institutin e Studimeve hebraike YIVO. Këtë të fundit ai e paraqiti edhe në Ambasadën Amerikane në Londër. Ky libër jep detaje mbi marrëdhëniet e ngushta mes hebrenjve, shqiptarëve dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
“Realitetet Shqiptaro – Britanike” është libri i radhë s i Berishës, botuar në vitin 2015 në prag të mbylljes së misionit të tij në Mbretërinë e Bashkuar. Libri u promovua në Universitetin e Londrës Regent dhe Ambasadën Britanike në Tiranë.

Mal Berisha ka iniciuar ngritjen e dy monumenteve të heroit kombëtar shqiptar Skë nderbej. I pari është peruruar më 28 nëntor 2012 për të nderuar njëqindvjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Ai është e vendosur në 113 Inverness Terrace, London W2 6JH. Një tjetër bust është vendosur në Sheshin Skënderbej, në Munxhufuni (Montecilfone), në Molise Regione, një fshat i populluar nga shqiptarë (arbëresh) të cilët kanë lënë atdheun të detyruar nga turqit në shekullin e 15 – të .

Ai ka botuar artikuj të shumtë të natyrës diplomatike dhe historike në shtypin shqiptar.
Ai ka kapur vëmendjen e publikut me artikulimin e tij racional mbi çështjet e ndryshme me qasje në marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë, duke u paraqitur në shumicën e mediave kombëtare të shkruara dhe elektronike. Përveç kësaj, ai vazhdon të japë leksione në universitete vendase dhe të huaja. Ai është një anëtar nderi i Pan – Amerikan Albanian Federatës “VATRA”. Ai është mbajtës i Urdhrit Kalorës Mbretëror i Francis I. (KFCO) Aktualisht ai është një autor freelancer dhe ligjërues i historisë së diplomacisë. (Malberisha.com)

Curriculum Vitae

Mal Berisha, has served as the Ambassador of the Republic of Albania to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ireland from 2012 to 2015. Previously, Berisha served as General Consul of Albania to Istanbul from 1993-1997. In 1998, following his assignment in Turkey, Berisha joined the Albanian American Civic League (AACL) led by former Congressman, Hon. Joseph DioGuardi and Pan – Albanian Federation of America “VATRA”, contributing to the indefatigable efforts of Albanian Americans to resolve the Kosovo question. Berisha appeared on U.S television as an expert and historian shedding light to the unjust treatment of Albanians in Kosovo and presenting to the American public the values that the two nations inherently shared. In 2000, congruous to these beliefs, Berisha joined the United Nations (UNMIK) in helping Kosovo construct its own democratic institutions. Having spent roughly a decade in Kosovo, Berisha returned to Albania where he was appointed General Director of Regional Affairs and Initiatives at the Ministry of Foreign Affairs.
Berisha has graduated from the Academy of Arts of Albania. His life has been chiefly linked with cultural life of Albania. He is a history scholar and a translator and has published a number of books and articles about various subjects of history, culture, and diplomacy. Berisha’s translated books include;

“Southern Albania or Northern Epirus in the European International Relations, 1912-1923” written by Dr. Edith Pierpont Stickney of Stanford University of California;

“Rescue in Albania”, written by Harvey Sarner, outlining the history of the Albanian “Besa” and telling the gripping story of the Jews saved in Albania where 100 per cent of the Jews were saved in his country.

His history books and studies already published include:

“Albanians, Oaks on the Illyrian Soil”, a full study of The National Geographic Magazine articles focusing on Albania and Albanians in a course of over 100 years (2007);9in Albanian)

“Albanians, the Youngest and Most Ancient Europeans” (2008); (In Albanian)

“Charles Telford Erickson, A Life Dedicated to Albania” (2012). (In Albanian)

“Herman Bernstein, U.S Ambassador to Albania” (December 2014), (in English) Berisha presented book at the YIVO Institute of Jewish Studies in Manhattan, New York and later on at the U.S Embassy in London. This book details the close relations between Jews, Albanians, and the United States Government.

“Realities of the Albanian–British Relations” (in Albanian) is Berisha’s latest book, published in 2015 on the eve of closing his mission to the UK. The book was launched at the Regent University of London and the British Embassy in Tirana.

Mal Berisha has initiated and placed two monuments of the Albanian National hero Skanderbeg. First one was inaugurated in London on 28 November 2012, to honor the centenary of the independence of Albania. It is located in the Lady Samuels Gardens, Bayswater, 113 Inverness Terrace, London W2 6JH. The other one was placed on 4 August, 2013 at the Skanderbeg Square, in Munxhufuni (Montecilfone), in Molise Regione, Italy, a town populated by old Albanians (Arberesh) who were forced out by the Turks in 15th century to Italy, where they were settled ever since.

He has published numerous articles of the Diplomatic and historical nature in Albanian press. He has captured the attention of the public with his soft-spoken articulation of the issues and expert-based approach to Diplomatic relations of Albania, appearing in the majority of the national news outlets of the country. Additionally, he continues to lecture in domestic and foreign universities. He is an honorary member of the Pan – Albanian Federation of America, “VATRA”. He is a Knight Commander of Royal Order of Francis I, KFCO. Currently he is a freelancer author and a lecturer of History of Diplomacy between Albania and the Anglo – Saxon World. (Malberisha.com)