NJË FILM I SHKURTËR PËR MUSINE KOKALARIN PËRGATITUR NGA DR. AGATA FIJALKOWSKI, MBRETËRIA E BASHKUAR


NJË FILM I SHKURTËR PËR MUSINE KOKALARIN PËRGATITUR NGA DR. AGATA FIJALKOWSKI, MBRETËRIA E BASHKUAR


NGA MAL BERISHA


Hyrje:

 

Dr. Agata Fijalkowski

Dr. Agata Fijalkowski, është një studiuese e njohur nga Çikago, ShBA, e rregjistruar në Shkollën Juridike të Leeds, në Britani, në korrik të vitit 2019. Ajo merret me kërkimet ndërdisiplinore në dhënjen e drejtësisë ndaj të dëmtuarve të Luftës së Dytë Botërore, në Europën Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Hulumtimi i Dr. Fijalkowskit bazohet në një punë të gjerë hulumtuese – arkivore.
Ajo ka bërë kërkime në Shqipëri, Gjermani, Poloni, Rumani dhe Britani të Madhe. Ajo është anëtare e komunitetit të shquar të kërkimeve në Institutin për Studime të Avancuara Ligjore (IALS) si bashkëpunëtore.

Në Universitetin Lancaster, ku ajo punon, ka skenuar një film të shkurtër të fjalës së Musine Kokalarit në seancën gjyqësore ndaj saj.(Foto bashkelidhur)

Më 14 maj 2014, ajo ka mbajtur një leksion mbi jetën e disidentes anti-komuniste, Musine Kokalari, në Ambasadën Shqiptare në Londër përpara diplomatëve të dy Ambasadave, të Shqipërisë dhe Kosovës, Shoqatës Anglo – Shqiptare, dhe Bashkësisë Shqiptaro Britanike. (Foto bashkëlidhur)

Videoklipi është e realizuar me aktoren britanike Alice Lloyd – Davis (Bashkëlidhur)KLIKONI KETU

Lavdi heroines MUSINE KOKALARIT!


NUK ËSHTË E NEVOJSHME TË JEM KOMUNISTE QË TA DUA VENDIN TIM

(Nga gjyqi popullor kundër Musine Kokalarit dhe grupit opozitar.)

GJYKATËSI I GJYKATËS SË POPULLIT:

Musine Kokalari jeni akuzuar për sabotazh dhe si një armike i popullit dhe e Pushtetit Popullor!
Dëshironi të bëni një deklaratë për t’u mbrojtur?


MUSINE KOKALARI:

I nderuar!
Krimi për të cilin jemi akuzuar unë dhe të pandehurit e tjerë, nuk është asgjë tjetër veçse fakti që i kemi dërguar një mesazh aleatëve perëndimorë, ku ju kemi shprehur dëshirën tonë që zgjedhjet në Shqipëri të shtyhen. Kjo nuk do të thotë se ne dëshirojmë të përmbysim regjimin aktual, me force, pra Pushtetin Popullor.
Ne, të 37 – të, të pandehurit, në bankën e të akuzuarve, jemi anëtarë të katër partive të ndryshme. Këto parti kanë bërë koalicion edhe pse kanë koncepte dhe ide të ndryshme shoqërore dhe politike.
Ky koalicion nuk është as bashkim, as shkrirje midis nesh. I nderuar zoti gjykatës!
Në vend të kësaj, ai është një angazhim moral midis palëve. Secili grup është i angazhuar në aktivitetet e tij që i përshtaten frymës së vet. Secili grup është përgjegjës për veprimtarinë e vet.
E vetmja gjë që kemi të përbashkët është kërkesa për shtyrjen e zgjedhjeve. Jemi në prag të rindërtimit të vendit tonë të dalë nga lufta me dëme të mëdha, me shumë plagë materiale e morale.
Jemi në prag të zbatimit të reformave sociale siç është ndryshimi i formës feudale të jetësës dhe krijimit të një shoqërie demokratike.
Partitë tona i duan këto reforma siç i do edhe Fronti Demokratik. Por ne duam të ekzistojmë veçmas nga ky front. Ne duam të jemi pjesë e një familjeje demokratike e cila ndjek një rrugë të qëndrueshme politike, drejt unitetit moral të pakicës dhe shumicës, ku ky grup i vogël partish gjen momentin e duhur për të dalë nga errësira në dritë.
Ne e pamë të arsyeshme të hartonim një program të përbashkët që është në përputhje me atë të Frontit.
Secila palë ka strukturën e brendshme të programit social dhe mënyrën e veprimtarisë së saj. Por ne jemi të të njetit mendim se zgjedhjet duhet të shtyhen.
Kjo do t’u japë partive të tjera mundësinë për t’u organizuar, për të bërë fushatë dhe për të pasur shansin që të luftojnë për të fituar zgjedhjet shumëpartiake.
Kjo është arësyeja se përse ato plane u hartuan bashkë me aleatët, në mënyrë që kjo opozitë dhe qëndrimi ynë zyrtar të respektohet dhe se nuk do të ketë manovra të pahijshme dhe se ky kundërshtim nuk do të injorohet.
Unë u ktheva në këtë gjykatë për t’u hetuar edhe një here për veprimtarinë time, prandaj:
Kërkoj drejtësi!
Nëse do të dënohesha për veprat e sipërpërmendura, unë do ta pranoja me kënaqësi dënimin më të ashpër ndaj meje!
Nuk është e nevojshme të jem komuniste që ta dua vendin tim.

GJYKATËSI:

Shpirti djallëzor i Musine Kokalarit njeh vetëm urrejtje ndaj popullit! A e dëgjoni se çfarë
thonë njerëzit për ju? Ata duan t’ju denojmë!

MUSINE KOKALARI:

Unë i dëgjoj ata, i nderuar!
Një ditë ata do të kërkojnë të njëjtën gjë edhe për ju.English version:

I DO NOT NEED TO BE A COMMUNIST TO LOVE MY COUNTRY

(From the popular trial against Musine Kokalari and the opposition group)

THE JUDGE:
Musine Kokalari you were accused of sabotage and of acting as an enemy of the people against the People’s Front
Do you wish to make a statement in your own defense?
MUSINE KOKALARI:
Your honor! The crime that I and the other defendants have been accused of it, is nothing more than this that we sent a message directed to the Western allies expressing our wish at the elections in Albania be postponed. This does not mean we wish to overthrow the current regime, The Peoples’ Front by force. We, the 37 defendants on the stand, are members of four different parties. These parties have different social and political concepts and ideas who have formed a coalition.
A coalition is neither a merger nor a union, your honor. Instead, it is a moral engagement between parties. Each group is engaged in its activities suited to its spirit. each group is still responsible for itself.
the only thing we have in common is opposition on the postponement of the elections. We are on the threshold of the reconstruction of a country that has emerged from the war with great damages, with many material and moral scars.
we are on the threshold of the implementation of social reforms.
the overthrow of the feudal world and the creation of a democratic society.
Our parties want these reforms as the People’s Front wants these reforms. But we want also to exist separately from the people’s Front. We want to be a part of a democratic family in order to follow a consistent political path, toward the moral unity of the minority and the majority. When this small group of parties found the appropriate moment to emerge from the shadows into the light.
We found it reasonable to draft a common program that is compatible with that one of the Front.
Each party reserves the social program’s internal structure and mode of activities
but we share the view that the elections should be postponed
this will allow other parties an opportunity to organize and campaign and have a fighting chance to win a multiparty election
That is why on notes allies was drafted. So that opposition and their official position would be respected.
And that there would be no improper maneuvers conducted
and that opposition would not be ignored
return to the court to review my activity once again,
I ask for justice. If I am to be sentenced for the above-mentioned aims, I would accept with pleasure the harshest of punishment
I do not need to be a communist love my country
THE JUDGE:
The diabolical soul of Musine Kokalari knows only hate against the people
Do you hear what the people are saying about you they want to string you up?
MUSINE KOKALARI:
I do hear them your honor and someday they will say the same about you.